Skip to main content Skip to search

Polityka prywatności

§ 1.  Informacje Ogólne

Właścicielem strony www.ufin.pl jest U-Fin sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (90-721) przy ul. Gdańskiej 47/49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107984, NIP 7250013912, zwana dalej Właścicielem.

 

 1. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: U-Fin sp. z o.o., ul. Gdańska 47/49, 90-721 Łódź

Tel.: +48(42) 630 14 10, e-mail: sekretariat@ufin.pl

 

 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do U-Fin sp. z o.o. Właściciel jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 2. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie  jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera,  kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

 

§ 2.  Polityka Prywatności

 

 1. Wypełniając formularz, Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Właściciela,  w celu przedstawienia oferty i udzielenia niezbędnych informacji nt. usług świadczonych przez U-Fin sp. z o.o.  Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacji i działań marketingowych, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą u Właściciela.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą u Właściciela.
 3. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Właściciel pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 4. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie
  z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018
  r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe),  które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej  oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej.  Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 5. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
  a) dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
  b) usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury;
  c) utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony Internetowej.
 6. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają  w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 7. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
  a) „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
  c) „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
  d) „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
  e) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane  do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.
 8. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania  ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy  do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Właściciel informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.
 10. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Właścielem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.