Skip to main content Skip to search

Regulamin

Regulamin

Klauzula informacyjna dot. szkoleń

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest U-FIN Sp. z o.o., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź, adres e-mail: sekretariat@ufin.pl, numer telefonu: 42.630.14.10.

 

W U-FIN Sp. z o. o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@ufin.pl  lub pod adresem korespondencyjnym: U-FIN ul. Gdańska 47/49 , 90-729 Łódź,  kierując wiadomość listowną z dopiskiem “do inspektora ochrony danych osobowych”.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

 1. zawarcia oraz wykonania umowy, a w tym zapewnieniu Panu/Pani udziału w oferowanym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. obsługi zgłoszeń, a w tym w celach kontaktowych w związku z oferowanym szkoleniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes;
 5. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
 2. prawo sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO);
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO);
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu.

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.